TESUD Kadıköy Şubesi TESUD Kadıköy Şubesi
VEFAT EDEN ASKERİ PERSONELİN SİLAHLARINA YAPILACAK İŞLEMLER

5. VEFAT EDEN ASKERİ PERSONELİN SİLAHLARINA YAPILACAK İŞLEMLER

a. Silah sahibi vefat ettiğinde aşağıda belirtilen işlemlerden biri yasal mirasçıları tarafından yapılır.

(1) Silahı, varislerden birinin adına ruhsata bağlanabilir,

(2) Silah, bir başka kişiye devredilebilir,

(3) Silah, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilebilir.

b. Silahın, varislerden biri tarafından ruhsata bağlanmak istenmesi durumunda yapılacak işlemler :

(1) Veraset ilamı ve varsa diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet edilen yerin mülki makamlarına başvurulur.

(2) Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir.

(3) Mülki makamlar tarafından istenilen belgeler tanzim edilir. Ruhsat harçları ödenir (6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrası kapsamındakiler hariç).

(4) Mülki makamlarca bulundurma veya taşıma ruhsatı tanzim edilerek işlem sonuçlandırılır.

(5) Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlar.

(6) Silahın, askeri personel olan bir varis tarafından alınmak istenmesi durumunda, vefat eden şahsın veraset ilamı, varsa diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri veya her varisin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragatname dilekçeleri ile bağlı bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurması gerekmektedir.

c. Silahın bir başka kişiye devir edilmesi durumunda yapılacak işlemler :

(1) Veraset ilamındaki varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.

(2) Vekâlet verilen kişi silahı alacak sivil şahısa devir dilekçesini verir.

(3) Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder.

(4) Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir.

(5) Mülki makamlar tarafından verilecek bir yazı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır.

(6) Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir.

(7) Noterden alınacak devir sözleşmesinin fotokopisinin ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.

(8) Silahı alacak şahıs, emekli/müstafi askeri şahıs ise; 3’üncü madde 6’ncı ve 7’inci fıkradaki işlemler yapılır.

(9) Silahı alacak şahıs muvazzaf personel ise; 3’üncü madde 1’inci,2’nci ve 3’üncü fıkradaki işlemler yapılır.

ç. Silahın Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi İşlemleri:

Bu işlemler 1’inci maddede belirtildiği şekilde yapılır.

Kaynak : www.kkk.tsk.tr/BilgiEdinme/SahsiSilahKayit/5.doc

TESUD Kadıköy Şubesi
ATATÜRK / NUTUK


        DUYURULAR


GEZİLER

ETKİNLİKLER